PANASONIC AW-UE150 AKČNÍ NABÍDKA

Akční nabídka je časově omezena…

Ušetřete 24.500,00 Kč* při koupi AW-UE150KEJ8 nebo AW-UE150WEJ8 4K PTZ kamery!

Akční nabídka je časově omezena…

Ušetřete 24.500,00 Kč* při koupi AW-UE150KEJ8 nebo AW-UE150WEJ8 4K PTZ kamery!
Jak to funguje:

Pokud zakoupíte některou z výše uvedených PTZ kamer mezi 1. listopadem 2022 a 31. březnem 2023 u kteréhokoli z našich účastnících se partnerů, náš partner vás odmění okamžitou slevou 24.500,00 Kč* na kameru AW-UE150KEJ8/WEJ8.

Zákazníkům doporučujeme, aby se ohledně informací a dostupnosti obrátili na svého místního prodejce.

Pro zobrazení úplného seznamu prodejců klikněte sem.

*(bez DPH)

Podmínky účasti akční nabídky „PANASONIC AW-UE150 Akční nabídka“ pro profesionální koncové uživatele:
 

1. Pořadatel

„PANASONIC AW-UE150 Akční nabídka“ (dále jen „Akční nabídka“) je pořádána společností Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo (dále jen „Pořadatel“). (Registrační číslo HRB 32599, Amtsgericht Wiesbaden/místní soud, Wiesbaden, Německo.)
 

2. Trvání Akční nabídky

Doba trvání Akční nabídky: od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023 včetně.
 

3. Podmínky účasti

3.1. Kupte AW-UE150KEJ8 nebo AW-UE150WEJ8 (dále jen „Kvalifikované produkty“) kteréhokoli z našich účastnících se partnerů, který vás odmění okamžitou slevou z ceny 24.500,00 Kč bez DPH (dále jen „Sleva“).

3.2. Akční nabídka se vztahuje na profesionální koncové uživatele (dále jen „Účastníci“), jejichž místo podnikání je ve Spojeném království, Irsku, Normanských ostrovech a na ostrově Man, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Španělsku, Portugalsku, Kypru, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Maltě, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Republice Severní Makedonie, Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Černé Hoře, České republice, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Monaku, Andoře, Řecku, Finsku a Bulharsku (dále jen „Zúčastněné země“). Kupující musí být starší 18 let.

3.3. Aby se mohli Účastníci zúčastnit Akční nabídky, musí si zakoupit nové a originální (tj. ne z druhé ruky, renovované nebo repasované, dovezené ze zemí mimo Zúčastněné země nebo takové Kvalifikované produkty, které jsou padělané nebo porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Pořadatele jakýmkoli způsobem) Kvalifikované produkty od zúčastněného partnera, dealera nebo prodejce společnosti Panasonic, které během trvání Akční nabídky dodá Pořadatel. Seznam zúčastněných partnerů, prodejců a prodejců naleznete na https://business.panasonic.cz/profesionalni-kamery/kde/zakoupit. Nároky týkající se Kvalifikovaných produktů zakoupených před nebo po skončení trvání Akční nabídky budou považovány za neplatné.

3.4. Tato Akční nabídka není určena partnerům, prodejcům a dealerům Pořadatele.

3.5. Aby se Účastník mohl zúčastnit této Akční nabídky, souhlasí s tím, aby jeho partner, dealer nebo prodejce, u něhož zakoupil Kvalifikační produkt, zaslal kopii své faktury nebo jakéhokoli důkazního dokumentu Pořadateli prostřednictvím e-mailu na příslušnou kontaktní osobu společnosti Panasonic.

3.6. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo vyloučit Účastníky z účasti v rámci Akční nabídky a zadržet a získat zpět Kvalifikované produkty, pokud:

       a) Účastník poruší platné zákony nebo tyto Podmínky.
       b) Účastník uvede v souvislosti s účastí v rámci Akční nabídky nepravdivé nebo zavádějící informace.

3.7. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakujícími se nároky, to včetně a bez omezení, požadovat po Účastníkovi, aby prokázal, že nedošlo k vrácení Kvalifikovaného produkt ve lhůtě 28 dnů od data nákupu. Nároky vztahující se k vráceným Kvalifikovaným produktům, nároky učiněné ve zlé víře nebo podvodné nároky nebudou přijaty.

3.8. Pořadatel je oprávněn pověřit agenturu nebo dodavatele, aby provedli celou Akční nabídku nebo její část jeho jménem.
 

4. Proces uplatnění nároku

4.1. Partner, dealer nebo prodejce poskytne Účastníkovi Slevu ve stejnou dobu, kdy Účastník zakoupí Kvalifikované produkty. Nároky na Slevu uplatněné prostřednictvím faxu, telefonu, e-mailu nebo poštou nebudou akceptovány.
 

5. Daně a sociální poplatky

5.1. Poskytnutí Slevy může být považováno za zdanitelný příjem, a to přímo nebo jinak zdanitelný, a může být též považováno za přímou kompenzaci pro účely zdanění, národního pojištění nebo příspěvků na sociální zabezpečení (nebo obdobných daní nebo sociálních příspěvků platných podle místních zákonů).

5.2. Účastníci a/nebo jejich zaměstnanci nesou výlučnou odpovědnost za splnění jakékoli federální, státní, provinční daňové povinnosti, či úhrady sociálního zabezpečení, příspěvku na národní pojištění, sociálních příspěvků nebo jiných daní (ať už přímých, nepřímých, nebo jiných), které mohou vzniknout v důsledku obdržení Slevy v rámci této Akční nabídky.
 

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté Účastníkem budou Pořadatelem, jeho partnery, dealery a prodejci, jakož i smluvními partnery pořadatele, využity výhradně pro účely této Akční nabídky a budou zpracovány v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pořadatele: https://business.panasonic.cz/profesionalni-kamery/privacy-policy-2.
 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Sleva je nevyměnitelná, nepřenosná, nevratná a není za ni nabídnut žádný kredit, hotovost ani produktová alternativa.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit tyto Podmínky podle svého výhradního a absolutního uvážení a Akční nabídku ukončit, pozastavit, doplnit, upravit, odvolat nebo zrušit, a to zcela nebo zčásti, z jakéhokoli důvodu a v jakýkoliv čas, a to i bez předchozího upozornění.

7.3. Tato Akční nabídku nelze kombinovat s jinou akční nabídkou, slevou nebo akcí.

7.4. Účastí v této Akční nabídce Účastníci souhlasí s těmito Podmínkami.

7.5. Tyto Podmínky se řídí českým právem. V případě, že spor vyplývající z těchto Podmínek nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

7.6. V případě, že by jedno nebo více ustanovení Podmínek bylo nebo se stalo zcela nebo částečně neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení bude nahrazeno novým platným ustanovením, které nejlépe odpovídá ekonomickému účelu neplatného ustanovení.