AW-UE100 AKČNÍ NABÍDKA

Ušetřete 24.500 Kč při nákupu 4K AW-UE100 PTZ kamery v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023. Platí všeobecné podmínky.

Pouze na omezenou dobu...

Ušetřete 24.500 Kč* při nákupu 4K PTZ kamery AW-UE100KEJ8 nebo AW-UE100WEJ8!

Jak to funguje:

Jednoduše proveďte svůj kvalifikační nákup mezi 1. lednem 2023 a 31. březnem 2023 u kteréhokoli z našich zúčastněných partnerů a náš zúčastněný partner vás odmění okamžitou slevou ve výši 24.500 Kč* na AW-UE100KEJ8/WEJ8.

Pro více informací ohledně akční nabídky a dostupnosti produktů kontaktujte místního prodejce.

Kompletní seznam prodejců naleznete zde.

*(bez DPH nebo místní daně z prodeje)

 

Podmínky účasti na akci "AW-UE100 akční nabídce" pro profesionální koncové uživatele.

1. Pořadatel

"Propagační akce AW-UE100 se slevou při nákupu" (dále jen "akce") je propagována společností Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo ("pořadatel"). (Registrační číslo HRB 32599, Amtsgericht Wiesbaden/okresní soud, Wiesbaden, Německo.)

 

2. Doba trvání propagační akce

Období trvání akce: od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 včetně.

 

3. Podmínky účasti

3.1 Kupte si AW-UE100KEJ8 nebo AW-UE100WEJ8 ("Kvalifikovaný produkt") od kteréhokoli z našich zúčastněných partnerů a náš zúčastněný partner vás odmění okamžitou slevou ve výši 24.500 Kč (bez DPH nebo místní daně z prodeje).

3.2 Propagační akce se vztahuje na profesionální koncové uživatele (" účastníci"), jejichž místo podnikání je ve Spojeném království, Irsku, na Normanských ostrovech a na ostrově Man, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Španělsku, Portugalsku, Kypru, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Maltě, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Republice Severní Makedonie, Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovo, Černá Hora, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, Řecko, Finsko a Bulharsko ("účastnické země"). Kupující musí být starší 18 let.

3.3 Aby byli účastníci způsobilí pro propagační akci, musí si zakoupit nové a originální (tj. ne použité, nerenovované nebo repasované, nedovezené ze zemí mimo účastnické země nebo ne takové kvalifikované produkty, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností pořadatele) kvalifikované produkty od zúčastněného partnera společnosti společnosti Panasonic, prodejce nebo prodejce, které byly dodány pořadatelem během doby trvání propagační akce. Seznam zúčastněných partnerů, prodejců a prodejců naleznete na https://business.panasonic.co.uk/professional-camera/where-to/buy. Nároky týkající se kvalifikovaných produktů zakoupených před začátkem nebo po skončení trvání propagační akce budou považovány za neplatné.

3.4 Tato propagační akce není určena partnerům, a prodejcům pořadatele.

3.5 Pro účast v této propagační nabídce musí kupující souhlasit s tím, že prodejce, u kterého zakoupí kvalifikovaný produkt, předá kopii jeho faktury nebo jakéhokoli dokladu o prodeji e-mailem příslušné kontaktní osobě společnosti Panasonic.

3.6 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníky z propagační akce, odepřít poskytnutí slevy nebo požadovat vrácení slevy ze závažného důvodu, a to v případě, že:
a) účastník poruší platné zákony nebo tyto podmínky. 
b) účastník poskytne v souvislosti s účastí na propagační akci nepravdivé nebo zavádějící informace.

3.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, mimo jiné včetně toho, že bude požadovat, aby účastník prokázal, že nevrátil kvalifikovaný produkt ve lhůtě 28 dnů od data nákupu. Nároky na vrácené kvalifikované produkty, zloúmyslné nebo podvodné nároky budou zneplatněny.

3.8 Pořadatel je oprávněn pověřit agenturu nebo dodavatele, aby celý proces propagační akce nebo její části provedl jeho jménem.

 

4. Reklamační proces

4.1 Partner nebo prodejce poskytne účastníkovi slevu ihned v okamžiku nákupu kvalifikovaného produktu/ů. Nároky na Slevu z ceny učiněné faxem, telefonicky, e-mailem nebo poštou nebudou akceptovány.

 

5. Daně a sociální odvody

5.1 Poskytnutí slevy z ceny může být považováno za zdanitelný příjem (buď přímé zdanění nebo jiné) a může být považováno za přímou kompenzaci pro účely zdanění, národního pojištění nebo příspěvků na sociální zabezpečení (nebo ekvivalentních daní nebo sociálních poplatků platných podle místních zákonů).

5.2 Účastníci a/nebo jejich zaměstnanci jsou výhradně zodpovědní za jakékoli federální, státní, provinční daně, sociální zabezpečení, příspěvky na národní pojištění, sociální poplatky nebo jiné daně (ať už přímé, nepřímé nebo jiné), které mohou vzniknout v důsledku obdržení Cenové slevy v rámci Akce.

 

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníkem budou použity pořadatelem, jeho partnery a prodejci, jakož i dodavateli pořadatele výhradně pro účely této propagační akce a budou zpracovány v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pořadatele: https://eu.connect.panasonic.com/gb/cs/ochrana-osobnich-udaju

 

7. Obecné podmínky

7.1 Sleva je nevyměnitelná, nepřenosná, nevratná a nebude nabízena žádná alternativa kreditu, hotovosti nebo produktu.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky a ustanovení kdykoli podle svého výhradního a absolutního uvážení změnit a upravit a kdykoli ukončit, pozastavit, doplnit, upravit, odvolat nebo zrušit, a to jako celek nebo jeho část, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění.

7.3 Tato propagační akce není k dispozici ve spojení s žádnou jinou nabídkou nebo propagační akcí.

7.4 Účastí v této propagační akci účastníci přijímají tyto podmínky.

7.5 Tyto obchodní podmínky se řídí německým právem. Soudy v německém Hamburku budou mít výlučnou jurisdikci k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vyplývajících z této propagační akce.

7.6 Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bylo nebo se stalo zcela nebo částečně neúčinným, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení. Zcela nebo zčásti neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá ekonomickému účelu neplatného ustanovení.