Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace 9. června 2023

Scroll down

Oznámení společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů

Společnost Panasonic se zavazuje zajistit, že vaše „osobní údaje“ (jak je vysvětleno níže) budou používány oprávněně, v souladu se zákonem a bezpečně a že vaše soukromí bude vždy chráněno. Klademe velký důraz na dodržování platných zákonů a předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů, zejména, nikoliv však výlučně, nařízení evropského parlamentu a rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jak „zpracováváme“ (jak je vysvětleno níže) informace o Vás („osobní údaje“, jak je vysvětleno níže), které nám poskytnete nebo které shromáždíme prostřednictvím Vašeho používání těchto webových stránek nebo Vašeho odběru marketingových sdělení (souhrnně „naše služby“) nebo když se námi spojíte skrze sociální sítě, nebo s námi jinak komunikujete. To stejné platí také v případě, že je na ně výslovně odkazováno prostřednictvím odkazu nebo podobným způsobem. Všude tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje a kde je vyžadováno jiné oznámení o ochraně osobních údajů (např. pro jiné konkrétní webové stránky nebo portály), poskytne společnost Panasonic zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení o ochraně osobních údajů a nemá za cíl je nahradit.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme, uchováváme, používáme, zveřejňujeme a předáváme (dále jen „zpracováváme“), jakým způsobem je zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu (titulu) tak činíme. Poskytuje Vám také informace o Vašich právech podle GDPR a o tom, jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva nebo podat stížnost.

1. Informace o nás

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vydává společnost Panasonic Connect Europe GmbH, reg. číslo: HRB 32599, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu Panasonic Connect Europe GmbH Czech, odštěpný závod, IČO: 118 92 951, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, svým jménem a jménem skupiny společností Panasonic. Skupinu společností Panasonic tvoří společnost Panasonic Corporation se sídlem ve městě Kadoma v prefektuře Osaka v Japonsku a řada přidružených společností, které naleznete zde:

https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu

Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů hovoříme o „společnosti Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „naše“, myslíme tím příslušnou společnost/společnosti (v případě společných správců) ve skupině Panasonic, které jsou odpovědné za zpracování Vašich osobních údajů.  V případě osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek se jedná o společnost Panasonic Connect Europe GmbH, reg. číslo: HRB 32599, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu Panasonic Connect Europe GmbH Czech, odštěpný závod, IČO: 118 92 951, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha. Pokud je za zpracování Vašich osobních údajů společně odpovědných několik společností Panasonic, můžete svá práva uplatnit vůči společnosti, která vydává toto oznámení o ochraně osobních údajů.

2. Co jsou osobní údaje? 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Pokud kombinujeme jiné informace (tj. informace, které samy o sobě neumožňují identifikaci jednotlivce) s osobními údaji, považujeme tyto kombinované informace za osobní údaje.

3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak?

V závislosti na Vašem používání těchto webových stránek/našich služeb, viz čl. ‎4 níže, a na Vaše volby týkající se souborů cookies, viz čl. ‎11 níže, společnost Panasonic shromažďuje a zpracovává některé nebo všechny osobní údaje uvedené v tabulce níže pomocí metod a postupů uvedených v tabulce.  

Kategorie shromažďovaných osobních údajů Jak shromažďujeme osobní údaje
"Základní údaje": Včetně dokladů totožnosti, jako jsou občanské průkazy nebo obdobné doklady, podnikové propojení, vládní spojení, soudní spory a regulační řízení, nepříznivé mediální informace a prověřování veřejných seznamů osob, na které se vztahují sankce EU nebo členských států, úvěrové registry. Může se jednat o citlivé osobní údaje podle GDPR.

Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit. 

Z úvěrových agentur, databází integrity nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.

"Data pro obchodní komunikaci": Elektronické, jako jsou e-maily, zprávy na chatu, soubory pdf a jiné dokumenty.Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
"Obchodní kontaktní údaje": Včetně názvu Vaší pracovní pozice nebo funkce, adresy kanceláře, pracovní e-mailové adresy, pracovních telefonních čísel (pevné linky a mobilního telefonu) a pracovního faxu.Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit. 
"Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách": Včetně bankovního účtu Vaší společnosti a dalších údajů nezbytných pro zpracování objednávek, plateb, dodávek a prevenci podvodů/kriminality, včetně čísel kreditních/debetních karet a dalších souvisejících fakturačních údajů.Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
"Identifikační údaje": Včetně dokladů totožnosti, jako jsou národní identifikační doklady nebo podobné dokumenty.Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
"Údaje o totožnosti": Včetně Vašeho jména, příjmení, titulu a uživatelského jména nebo podobného identifikátoru.Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.

"Údaje o poloze": Na základě signálu GPS Vašeho zařízení nebo informací o blízkých přístupových bodech WiFi a mobilních věžích, které nám mohou být předány při používání  určitých služeb. 

Automatizovaně, pomocí technologií nastavených ve Vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci. 
"Marketingové údaje a údaje o komunikaci": Včetně Vašich marketingových a komunikačních preferencí, jako je např. nastavení jazyka. Též zaznamenáváme, pokud od nás dostáváte a marketingová sdělení a čtete je, přičemž tyto informace používáme ke zlepšení našich marketingových služeb, k poskytování relevantnějších informací a ke zlepšení kvality našich marketingových materiálů.Automatizovaně, pomocí souborů cookies a podobných technologií nastavených ve Vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci, pokud jste s jejich použitím předem souhlasili; více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies
"Údaje o produktu/zařízení/aplikaci": Včetně modelu hardwaru, čísla IMEI, MAC adresy rozhraní bezdrátové sítě zařízení a čísla mobilního telefonu používaného zařízením, informace o mobilní síti, o mobilním operačním systému, o typu používaného mobilního prohlížeče, nastavení časového pásma, IP adresy, údajů o operačním systému a dalších technologií produktu nebo zařízení, které používáte k přístupu ke službám.

Automatizovaně, pomocí technologií nastavených ve Vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci. 

 

"Údaje o profilu a užívání": Včetně informací shromážděných o Vašem používání těchto webových stránek/našich služeb, jako je doba a trvání vašeho používání, hesla a přihlašovací údaje, vaše referenční webové stránky, odkazy, na které klikáte, vyhledávání, které provádíte, akce, které provádíte, navštívené stránky, historie procházení webu, vzorce vašeho používání a informace z formulářů, které vyplníte.

Automatizovaně, pomocí souborů cookies a podobných technologií nastavených ve Vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci, pokud jste s jejich použitím předem souhlasili; více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies

 

"Transakční údaje": Včetně informací o Vašich transakcích (např. nákup nebo vrácení našich produktů/zařízení a služeb) a podrobností o těchto produktech/zařízeních,  jako je název produktu/zařízení a služby, kategorie produktu, číslo modelu, sériové číslo, kupní cena, doklad o nákupu, datum a místo transakce, historie faktur.

Přímo od Vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.

 

Jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.Přímo od Vás

4. Jak Vaše osobní údaje používáme (účel a právní důvod)?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci činností a pro účely uvedené v tabulce níže a opíráme se o jeden nebo více z následujících právních důvodů (titulů): 

- Plnění smlouvy: Pokud potřebujeme splnit smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji již uzavřeli s Vámi jako smluvní stranou, nebo (na Vaši žádost) podniknout kroky před uzavřením takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

- Právní povinnost: Pokud musíme splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

- Oprávněné zájmy: Pokud jednáme v našem oprávněném zájmu, za předpokladu, že nad ním nepřevažují Vaše základní práva (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Posuzujeme naše oprávněné zájmy pro zpracování vašich osobních údajů a porovnáváme a vyvažujeme je s případným dopadem na Vás. Pokud se opíráme o naše oprávněné zájmy, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování za podmínek stanovených v GDPR; pro více informací o našich oprávněných zájmech nebo o našem balančním testu nás prosím kontaktujte prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených v čl. 14 níže; 

- Souhlas: V případě, že se spoléháme na Váš souhlas, požádáme Vás o něj zvlášť (6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Panasonic nezakládá žádné rozhodnutí pouze na automatizovaném zpracování včetně profilování, které se Vás významně dotýká nebo má pro Vás právní účinky (čl. 22 GDPR).

Činnost a účelKategorie osobních údajů Právní základ
Správa těchto webových stránek a našich služeb
Bezpečné poskytování a správa těchto webových stránek a našich služeb zahrnuje neustálé zlepšování jejich fungování, včetně monitorování výkonu datových center a sítí, udržování bezpečnosti naší infrastruktury a služeb, testování, podávání zpráv a řešení problémů.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Údaje o profilu a užívání

Údaje o produktu/ zařízení/ aplikaci

Údaje o poloze

Oprávněné zájmy 
Právní povinnost

Souhlas 

Vytvoření účtu nebo profilu
Když si vytvoříte účet nebo profil na webových stránkách nebo v aplikaci společnosti Panasonic, například když se zaregistrujete do našich služeb. 

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Transakční údaje

Plnění smlouvy

 
Zveřejňování komentářů na nástěnkách a fórech
Některé webové stránky a aplikace společnosti Panasonic obsahují nástěnky, fóra, informační tabule, funkce chatu, blogy a podobné funkce („komunitní příspěvky“), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat informace, zprávy a další materiály. Patří sem například náš blog Toughbook Blog.

Data pro obchodní komunikaci

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Údaje o profilu a užívání

Plnění smlouvy

Souhlas

Poskytování našich služeb
Poskytování našich služeb, včetně náhradních dílů, příslušenství a produktů dostupných v e-shopu nebo jakýchkoli specifických funkcí, které požadujete, včetně toho, abychom mohli plnit naše závazky vyplývající z jakékoli smlouvy s Vámi (např. záruka na produkt nebo zařízení), poskytování služeb zákaznické podpory a řešení jakýchkoli dalších dotazů podpory, které můžete mít (např. vyřizování stížností), a zajištění školení a informování zaměstnanců.

Data pro obchodní komunikaci

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách

Transakční údaje

Plnění smlouvy

 

Obchodní účely
Pro sledování obchodní činnosti, ochrany našeho majetku, vedení interních záznamů, správu informací, účetnictví, audit a vymáhání pohledávek.

Data pro obchodní komunikaci

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách

Transakční údaje

Právní povinnost

Oprávněné zájmy

Aktualizace
Komunikace s Vámi, včetně komunikace s Vámi o Vašem účtu, profilech nebo transakcích s námi, poskytování důležitých informací o vašich produktech, zařízeních, aplikacích nebo jiných službách a zasílání oznámení o podstatných změnách našich podmínek nebo zásad, např. tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Transakční údaje

Oprávněné zájmy 

Právní povinnost

Propagační akce, (online) hry, slosování o ceny, loterie, cash back, soutěže a podobné aktivity
Řádné provádění a správa výše uvedených činností, včetně sdílení Vašich osobních údajů se sponzory.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Transakční údaje

Plnění smlouvy

Oprávněné zájmy

Zasílání marketingových sdělení, analýza vyhledávání na webu a zlepšování uživatelského komfortu na našich webových stránkách.
Poskytování cílených reklam, sponzorovaného obsahu, poskytování doporučení na základě Vašich předchozích aktivit v našich službách a zasílání propagačních sdělení, jako jsou newslettery, a sdílení Vašich osobních údajů s partnerem, pokud nás kontaktujete s prodejním dotazem. Analýza vyhledávání na webu a zlepšování uživatelského komfortu na našich webových stránkách. To může zahrnovat použití webových majáků nebo sledovacích pixelů, které představují jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách (podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies). Informace o vašem uživatelském chování jsou shromažďovány výhradně pseudonymizovaně a nejsou spojovány s vašimi dalšími osobními údaji. Vytváříme anonymní souhrnné statistiky o používání našich webových stránek.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Marketingové údaje a údaje o komunikaci

Údaje o produktu/ zařízení/ aplikaci

Údaje o profilu a užívání

Souhlas

Plnění smlouvy

Oprávněné zájmy

Zlepšování služeb a průzkumy
Vývoj a zlepšování nových a stávajících produktů a služeb Panasonic, doporučení, reklamy a další komunikace a získávání dalších informací o Vašich preferencích, včetně dotazování na Vaše názory na naše produkty a služby a provádění průzkumů. To zahrnuje také vytváření anonymních, souhrnných statistik o používání našich Služeb.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o profilu a užívání

Údaje o totožnosti

Transakční údaje

Souhlas

Oprávněné zájmy

Stažení výrobku z trhu
Ve velmi nepravděpodobném případě, kdy by společnost Panasonic musela stáhnout jakýkoli výrobek, například z bezpečnostních důvodů, se na Vás musíme obrátit s pokyny, jak výrobek vrátit.

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti

Transakční údaje

Právní povinnost
Dodržování předpisů a právní kroky
Zajištění správy, provozu a dodržování všech platných zákonů, právních předpisů, interních zásad a interních postupů společnosti Panasonic, jakož i prosazování zákonných práv a obranu v případě právního sporu.

Základní údaje 

Data pro obchodní komunikaci 

Obchodní kontaktní údaje

Údaje o totožnosti 

Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách

Transakční údaje

Právní povinnost 

Oprávněné zájmy

Kontroly souladu s právními předpisy
Pro prevenci nebo odhalování podvodů, úplatkářství, praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších trestných činů v souvislosti s fúzemi a akvizicemi a/nebo obecným řízením rizik (např. souvisejících s úvěruschopností, kontrolou vývozu, podvody, praním špinavých peněz nebo bojem proti úplatkářství a korupci), včetně prověřování podle veřejných seznamů osob, na které se vztahují sankce EU nebo jednotlivých států, úvěrových registrů, potvrzení, že neexistují žádné nepříznivé veřejné informace, které by Vás spojovaly s podvody nebo finančními delikty, včetně úplatkářství, a potvrzení, zda nejste „politicky exponovanou osobou“ (tj. zda jste nebo jste byli veřejným činitelem nebo voleným funkcionářem) nebo jeho spolupracovníkem.

Základní údaje

Obchodní kontaktní údaje

Identifikační údaje

Údaje o totožnosti

Právní povinnost 

Oprávněné zájmy

Strojové učení
Automatizace obchodních procesů včetně fakturace a účetnictví, reakce na obchodní komunikaci.

Data pro obchodní komunikaci

Obchodní kontaktní údaje

Oprávněné zájmy
Partnerský portál
Chcete-li se stát partnerem společnosti Panasonic, musíme shromáždit základní informace o společnosti, o zaměstnanci, který společnost registruje, a o tom, jaké produkty Panasonic má společnost zájem propagovat. 

Údaje o obchodních kontaktech

Údaje o totožnosti

Údaje o profilu a užívání

Transakční údaje 

Plnění smlouvy 

Souhlas

Veletrhy a akce
Pro účast na našich veletrzích a akcích budeme potřebovat shromáždit základní informace o společnosti, zaměstnanci, který společnost registruje a přihlašuje se na veletrh nebo akci, a můžete doplnit, jaké produkty Panasonic má společnost zájem propagovat. 

V průběhu účasti na veletrhu nebo události a po jejím skončení Vás můžeme v této souvislosti kontaktovat. Pokud nám v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb (např. akcí) poskytnete své kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu), můžeme Vám zasílat informace (včetně reklamy) o podobném zboží a službách. Proti tomuto použití můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle tarifů Vašeho telekomunikačního operátora, které se na Vás vztahují.

Obchodní kontaktní údaje

Marketingové údaje a údaje o komunikaci

Údaje o totožnosti

Údaje o profilu a užívání

Plnění smlouvy 

Souhlas

5. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely, pokud jste nám k tomu nedali výslovný souhlas. Je však možné, že budeme muset Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím subjektům pro účely, pro které jsme je shromáždili, jak je uvedeno v čl. ‎4, a to na základě právních základů tam uvedených:

I. Panasonic Corporation a přidružené společnosti
Vaše osobní údaje můžeme potřebovat předat v rámci skupiny společností Panasonic, abychom vám mohli poskytnout požadované služby nebo jiné služby/asistenci, o kterou požádáte. Všechny společnosti v rámci skupiny Panasonic jsou povinny dodržovat zásady ochrany osobních údajů uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jiných zásadách ochrany osobních údajů, které vám mohou oznámit, a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

II. Poskytovatelé služeb
Využíváme služeb třetích stran, které nám poskytují služby v oblasti informačních technologií a správy systému a pomáhají nám spravovat určité činnosti a služby naším jménem, a tyto strany budou pracovat pouze v souladu s našimi pokyny jako zpracovatelé údajů.

III. Partneři prodejních kanálů
Pokud jste nás kontaktovali ohledně potenciální prodejní příležitosti, můžeme poskytnout Vaše obchodní kontaktní údaje a identifikační údaje našim schváleným obchodním partnerům, aby s Vámi mohli navázat kontakt a dále kvalifikovat vaše požadavky.

IV. Třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana našeho podnikání a služeb
Vaše osobní údaje zveřejníme, abychom vyhověli platným zákonům nebo reagovali na platné právní postupy, včetně postupů orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů; abychom ochránili naše zákazníky (např. abychom zabránili spamu nebo pokusům o podvod na uživatelích našich služeb); abychom provozovali a udržovali bezpečnost našich služeb (např. abychom zabránili útoku na naše systémy nebo sítě nebo jej zastavili); abychom ochránili zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků a dalších osob, s nimiž jsme v kontaktu; nebo abychom ochránili práva nebo majetek společnosti Panasonic, včetně vymáhání jakýchkoli podmínek nebo dohod upravujících používání našich služeb.

V. Ostatní strany v souvislosti s podnikovými transakcemi
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetí straně nebo v rámci skupiny společností Panasonic v rámci reorganizace, fúze, převodu, prodeje, joint venture, postoupení nebo jiného nakládání s celým podnikem, majetkem nebo akciemi společnosti Panasonic nebo jejich částí, mimo jiné v souvislosti s insolvenčním nebo podobným řízením.

VI. Poskytovatelé služeb třetí strany v oblasti hospodářské soutěže
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit sponzorům loterií, soutěží, losování o ceny zdarma, soutěží a podobných propagačních akcí, kteří jsou třetími stranami. Tito poskytovatelé třetích stran budou identifikováni předtím, než se zúčastníte jakékoli soutěže, loterie, slosování o ceny nebo podobné propagační akce.

VII. Další strany s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn
Osobní údaje o Vás můžeme sdílet s třetími stranami, pokud s tím souhlasíte nebo o to požádáte.  Například třetím stranám, které poskytují služby obohacování dat, mediálním agenturám a síti LinkedIn.

6. Co děláme pro zabezpečení Vašich osobních údajů?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro společnost Panasonic velmi důležitá. Zavedli jsme řadu vhodných fyzických a technických opatření, ale také spolehlivé zásady a procesy. Jejich účelem je zabezpečit Vaše osobní údaje a chránit je před náhodným či nezákonným zničením nebo pozměněním, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před jinými nezákonnými formami zpracování. Tato opatření zohledňují stav techniky, náklady na jejich zavedení, povahu osobních údajů a riziko zpracování.

Bezpečnost informací, včetně ochrany osobních údajů, je organizována v rámci globálního programu společnosti Panasonic nazvaného Information Security Management („ISM“, Řízení bezpečnosti informací). Související cíle, standardy a prováděcí opatření jsou uspořádány v celosvětově platné politice a dalších standardech a pokynech. Program a všechny jeho části se řídí silným ročním přístupem Plánuj, Udělej, Zkontroluj a Jednej (PDCA) tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost všech dat (včetně Vašich osobních údajů) po celý cyklus zpracování informací od shromáždění až po jejich zničení.

7. Přístup k Vašim osobním údajům a další Vaše práva

Jaká jsou Vaše práva?
V souladu s GDPR máte právo na informace, právo na přístup ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat opravu nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů, které shromažďujeme, a právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů.

Máte také právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v GDPR a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Kromě toho máte v určitých případech právo na přenositelnost údajů. Jedná se o právo požadovat vrácení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a o právo požadovat předání těchto osobních údajů třetí straně, aniž bychom Vám v tom bránili, a to při dodržení Vaší vlastníc povinnosti mlčenlivosti. 

Máte také právo souhlas neposkytnout, a pokud jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělili, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by toto odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Vaše práva jsou dále specifikována v čl. 7 a kapitole 3 GDPR a dalších platných právních předpisech o ochraně osobních údajů.

Vaše práva související s marketingovou komunikací
Tam, kde je to povoleno platnými právními předpisy, zpracováváme Vaše obchodní kontaktní údaje, údaje o totožnosti, marketingové údaje a údaje o komunikaci, údaje o produktu/zařízení/aplikaci a údaje o profilu a používání pro účely marketingové komunikace, abychom Vám mohli zasílat korespondenci týkající se produktů, zařízení a dalších služeb Panasonic poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovými zprávami (například SMS) v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. Pokud vznesete námitku a požádáte nás, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely, přestaneme Vaše je pro tyto účely zpracovávat. 

Můžete se také odhlásit ze zasílání elektronických zpráv od nás. Pokud si nepřejete dostávat marketingovou komunikaci od společnosti Panasonic, klikněte na tlačítko „Odhlásit se“, které naleznete v každém marketingovém nebo propagačním e-mailu, který od nás obdržíte. 

Uplatňování Vašich práv
Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených v čl. 14 níže. 

Stížnosti
Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, obraťte se na nás prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených níže v čl. 14 nebo podejte stížnost příslušnému dozorovému úřadu:

- Orgány EHP/EU: Členové | Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (europa.eu)
- Česká republika (CZ): Podejte stížnost | ÚOOÚ 

8. Mezinárodní transfery 

Pokud předáváme Vaše osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje zůstaly chráněny tak, že je předáváme pouze do zemí, které poskytují odpovídající úroveň ochrany uznanou Evropskou komisí, jako je například Japonsko a Spojené království, a/nebo že používáme standardní smluvní doložky („SCC“) schválené Evropskou komisí a že v případě potřeby zavádíme doplňková opatření, aby Vaše osobní údaje měly v zásadě stejnou úroveň ochrany jako v EHP. Při využívání našich služeb může docházet zejména k předávání a zpracování Vašich osobních údajů z EHP do našeho ústředí v Japonsku (Panasonic Holdings Corporation), našim přidruženým společnostem ve Spojeném království (UK) a poskytovatelům služeb a/nebo třetím stranám se sídlem ve Spojených státech amerických (USA). 

Stejně tak v případě, že Vaše osobní údaje předáme mimo Srbsko, Švýcarsko, Turecko nebo Spojené království, zajistíme, aby Vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů. 

V tomto ohledu si můžete vyžádat další informace a získat kopii příslušných ochranných opatření, která poskytujeme, zasláním žádosti na kontakt uvedený v čl. 14.

9. Uchovávání údajů – jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. To zahrnuje účely plnění smlouvy, splnění jakýchkoli právních, regulačních, účetních a zpravodajských povinností, které se na nás vztahují, a uplatnění a obhajobu právních nároků.

10. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách

Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran, jako jsou YouTube, LinkedIn a Facebook. Tyto propojené webové stránky a aplikace nejsou pod kontrolou společnosti Panasonic, která není odpovědná za jejich zásady ochrany osobních údajů ani za obsah propojených webových stránek a aplikací. Pokud se rozhodnete použít jakoukoli webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, budou se osobní údaje shromážděné webovou stránkou nebo aplikací třetí strany řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste věnovali čas prostudování zásad ochrany osobních údajů všech třetích stran, kterým poskytujete osobní údaje.

11. Soubory cookies

Informace o tom, co jsou to soubory cookies, jak společnost Panasonic a další třetí strany používají soubory cookies a podobné technologie, a podrobnosti o tom, jak lze soubory cookies zakázat, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies.

12. Osobní údaje dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem (osobám mladším 16 let). Společnost Panasonic vědomě neshromažďuje ani se nesnaží shromažďovat osobní údaje o dětech či osobní údaje jimi poskytované. 

13. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo Vašich osobních údajů 

Je důležité, abyste průběžně kontrolovali znění oznámení o ochraně osobních údajů, jelikož může být v čase měněno. V části „Datum poslední aktualizace“ v horní části tohoto oznámení je uvedeno, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, přičemž veškeré změny vstoupí v platnost po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů. 

Pokud jsou změny podstatné, upozorníme na ně zveřejněním prohlášení na těchto webových stránkách nebo vám zašleme oznámení prostřednictvím příslušných služeb nebo e-mailu. 

Doporučujeme Vám, abyste si oznámení o ochraně osobních údajů přečetli vždy, když přistupujete ke službám nebo s námi jinak komunikujete, abyste byli informováni o našich informačních postupech a možnostech, které máte k dispozici. Je pro nás důležité, aby osobní údaje, které o Vás uchováváme, byly vždy přesné a aktuální. Pokud se některé z osobních údajů, které o vás uchováváme, změní, informujte nás o tom. 

14. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese: 

Panasonic Connect Europe GmbH 
reg. číslo: HRB 32599
se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo 
jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu 
Panasonic Connect Europe GmbH Czech, odštěpný závod
IČO: 118 92 951
se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com