Warunki korzystania z Portalu Serwisu Panasonic Connect oraz powiązanych Serwisów

1. Postanowienia ogólne

 1.  „My”, „nas”, „nasz” oraz „Panasonic” oznaczają spółkę Panasonic Connect Europe GmbH, z siedzibą pod adresem: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy i jej spółki stowarzyszone.
 2. „Użytkownik“, „Klient“ oznaczają Użytkownika Witryny internetowej i zawartych w niej Serwisów. 
 3. Panasonic udostępnia Witrynę internetową Portalu Serwisu Biznesowego (zwaną dalej „Witryną”, dostępną pod adresem: (https://service.eu.connect.panasonic.com), za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać informacje na temat gwarancji i warunków świadczenia usług. W Witrynie tej użytkownicy mogą również zgłaszać żądanie naprawy i uzyskać informacje dotyczące usług świadczonych przez spółkę Panasonic. Panasonic świadczy usługi naprawy produktów objętych niniejszymi Warunkami (patrz punkt 5 poniżej). 
 4. Użytkownik korzystający z Witryny jako zarejestrowany Użytkownik podlega niniejszym Warunkom.
 5. Aby móc korzystać z Witryny oraz usług świadczonych w odniesieniu do określonych produktów, Użytkownik musi w pierwszej kolejności zaakceptować niniejsze Warunki poprzez rejestrację w Witrynie. 
 6. Usługa ta stanowi uzupełnienie gwarancji ustawowych i/lub gwarancji umownych udzielanych przez sprzedawcę i nie ogranicza w żaden sposób praw przysługujących Użytkownikowi jako kupującemu, które wynikają z takiej gwarancji lub obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony konsumenta.
 7. Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie.

2. Rejestracja, dane logowania i aktualizacja danych Użytkownika 

 1. Dane kontaktowe i inne dane Użytkownika wymagane przez spółkę Panasonic podczas procesu rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe. W przypadku rejestracji jako osoba prawna należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności i nie ujawniania danych logowania, w tym hasła, jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie trzeciej.
 3. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, że dane logowania i Serwisy znajdujące się w Witrynie będą używane wyłącznie przez Użytkownika i/lub osoby przez niego upoważnione.
 4. Zgodnie z przepisami ustawowymi to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie danych logowania i/lub inne czynności wykonywane z ich użyciem.
 5. Jako upoważniony Użytkownik Witryny Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych, w tym danych kontaktowych. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik zobowiązany jest do ich zaktualizowania w swoich ustawieniach osobistych w Witrynie. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do swoich danych lub ich aktualizacją należy skontaktować się z nami, podając zmienione dane za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Rejestrując się w naszej Witrynie, Użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności, którą można znaleźć tutaj: https://eu.connect.panasonic.com/pl/pl/informacje-o-polityce-prywatnosci-panasonic.

3. Produkty objęte Umową


Niniejsza Umowa obejmuje produkty Panasonic Professional & Business sprzedawane z gwarancją spółki Panasonic, a mianowicie: kamery profesjonalne, projektory i wyświetlacze. W przypadku produktów objętych gwarancją, przedłużoną gwarancją i opcjonalnymi planami wsparcia Panasonic oferuje Serwis Premium określony w niniejszych Warunkach w następujących krajach i regionach: Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Republika Północnej Macedonii, Monako, Czarnogóra, San Marino, Serbia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Osoby spoza wymienionych wyżej krajów i regionów powinny skontaktować ze swoim pierwotnym dostawcą produktu.

 

 

4. Serwis naprawczy

4.1 — Serwis Premium

 

Standardowa i rozszerzona gwarancja Panasonic obejmuje następujące usługi Serwisu Premium stanowiące uzupełnienie ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi i jest dalej określana jako Serwis Premium. 

Serwis Premium obejmuje:

 • Internetowy portal serwisu do zarządzania aktywami, zgłaszania żądań naprawy i śledzenia statusu
 • 5-dniowy termin realizacji naprawy
 • Darmowy odbiór oraz zwrot w ramach napraw gwarancyjnych
 • Dodatkowe usługi w zależności od kategorii produktu

4.2 — Żądanie naprawy

 

Zlecenie naprawy/RMA (Return Merchandise Authorisation) można złożyć w Witrynie internetowej https://service.eu.connect.panasonic.com (wymagane będzie podanie adresu e-mail i hasła).

 

4.3 Procedura żądania naprawy

 

a) — procedura żądania naprawy projektorów, ProAV i Profesjonalnych wyświetlaczy,

Bezzwłocznie po otrzymaniu żądania RMA wyślemy automatyczną wiadomość potwierdzającą przesłanie żądania i skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia odbioru i naprawy produktu.

W przypadku niektórych modeli istnieje możliwość zamówienia opakowania po przesłaniu Zlecenia naprawy.  Zorganizujemy wówczas dostawę opakowania przed odbiorem.

Zaleca się, aby wysyłać urządzenia bez akcesoriów, chyba że Użytkownik twierdzi, że są one uszkodzone lub poprosiliśmy o ich wysłanie. Akcesoria należy wpisać w polu „Dodatkowe uwagi” w Zleceniu naprawy.

Należy upewnić się, że produkt jest gotowy do odbioru w uzgodnionym terminie w godzinach pracy. 

 

b) — procedura żądania naprawy wyświetlaczy

Po otrzymaniu żądanie RMA prześlemy automatyczną wiadomość potwierdzającą przesłanie zgłoszenia przez Użytkownika. W zależności od lokalizacji użytkownika możemy przekazać jego zgłoszenie do jednego z naszych autoryzowanych centrów serwisowych, które skontaktuje się z użytkownikiem w celu zorganizowania serwisu w naszym imieniu.

 

4.4 Warunki napraw gwarancyjnych 

 

 1. — dla produktów, z wyłączeniem wyświetlaczy

Panasonic zamierza odebrać Produkt w dniu wybranym podczas składania RMA.

Spółka Panasonic zakłada, że produkt zostanie zwrócony w ciągu pięciu Dni roboczych od dnia odbioru. Istnieje jednak możliwość, że w następujących przypadkach naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 5 dni:

 1. Przed odbiorem i dostarczeniem produktu konieczne jest dopełnienie formalności związanych z odprawą celną lub transportem (na przykład, gdy produkt znajduje się poza UE);
 2. Transport bezpośredni pomiędzy spółką Panasonic a lokalizacją Użytkownika nie jest dostępny lub istnieją inne opóźnienia w transporcie;
 3. Jeśli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej usterki produktu;
 4. Kiedy charakter usterki wymaga dłuższego badania;
 5. Naprawy nie są objęte gwarancją;
 6. Jeśli w magazynie nie ma wymaganych części zamiennych lub nie są one łatwo dostępne.

Pracujemy od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech).

 

 

4.5 — Śledzenie internetowe 

 

W przypadku napraw rejestrowanych za pośrednictwem naszego portalu naprawy Użytkownik może śledzić status zlecenia naprawy po zalogowaniu się na swoje konto.   

 

5. Serwis pozagwarancyjny
5.1 — Serwis pozagwarancyjny

 

Oferujemy serwis naprawczy dla produktów, dla których okres gwarancji już upłynął lub gdy nasze Warunki gwarancji nie obejmują wady. Po wstępnym przeglądzie produktu, jeśli stwierdzimy, że produkt ten nie jest objęty naszą Gwarancją prześlemy wycenę z kosztami naprawy. 

Koszty związane z serwisem pozagwarancyjnym i wszelkimi wykorzystanymi częściami zamiennymi będą zgodne z naszymi aktualnymi stawkami i ustalane na podstawie najnowszego cennika części. Wszelkie koszty transportu ponosi Klient. Wymienione części zostaną zutylizowane przez spółkę Panasonic lub naszego partnera serwisowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli Użytkownik chce, aby wymienione części zostały mu zwrócone, powinien nas o tym poinformować w momencie akceptacji wyceny. Dodatkowe koszty transportu mogą zostać naliczone. 

 

5.2 — Opcje płatności za naprawy pozagwarancyjne

 

 1. Konto kredytowe w Panasonic Manufacturing UK: W ten sposób możliwe będzie dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Należy pamiętać, że to konto jest podstawą do sprawdzenia zdolności kredytowej firmy Użytkownika na podstawie informacji podanych w formularzu wniosku o założenie konta. Aby otworzyć konto, w momencie zgłaszania naprawy należy poproś o przesłanie formularza wniosku o założenie konta. 
 2. Przelew bankowy
 3. Na życzenie mogą być dostępne inne opcje płatności

   

W przypadku wyboru formy płatności ii) i iii) płatność musi zostać dokonana przed rozpoczęciem naprawy produktu. 

 

5.3 — Opieka nad produktami w naszym centrum napraw


Sprawujemy opiekę nad produktami podczas procesu naprawy pozagwarancyjnej przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa.

 

5.4 — Brak odpowiedzi na wycenę

 

Jeśli wycena nie zostanie zaakceptowana lub odrzucona w ciągu 4 tygodni, spółka Panasonic będzie uprawniona do naliczenia odpowiedniej opłaty za przechowywanie. Po upływie 2 miesięcy spółka Panasonic nie będzie już zobowiązana do przechowywania produktu i zwróci go bez naprawy (może to wiązać się z opłatami).

 

5.5 — Gwarancja na usługi naprawcze


Panasonic oferuje 90-dniową gwarancję na wszystkie naprawy i wszelkie wymienione części od daty naprawienia produktu Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych nadużywaniem, niewłaściwym używaniem, wypadkiem czy zmianami wprowadzonymi bez upoważnienia ani usterek niezwiązanych z pierwotnymi objawami. 

 

 

6 — Ograniczenie odpowiedzialności


Spółka Panasonic ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt lub w przypadku, gdy zostaną one spowodowane będącym skutkiem niedbalstwa naruszeniem podstawowych obowiązków umownych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód.
Pozostałe roszczenia, w tym między innymi roszczenia związane ze szkodami wynikającymi z opóźnionej dostawy lub niewykonania zobowiązań, w szczególności szkody pośrednie są wykluczone. 

 

7 — Różne 

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieskuteczne, nie będzie miało to wpływu na skuteczność prawną pozostałych postanowień. Przyjmuje się, że w miejsce nieskutecznych postanowień zostają wprowadzone ich skuteczne odpowiedniki możliwie najbardziej zbliżone do zamierzeń ekonomicznych obu stron.
 2. Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nimi lub ich powstaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z Prawem niemieckim. Sądami wyłącznie właściwymi do rozstrzygania sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji lub odnoszących się do jej treści bądź udzielenia są sądy w Hamburgu (Niemcy).