OBNIŻKA CENOWA AW-UE100

Zaoszczędź 4,700.00 PLN przy zakupie kamery PTZ 4K AW-UE100 od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. Obowiązują zasady i warunki.

Scroll down

Tylko przez ograniczony czas...

Zaoszczędź 4,700.00 PLN przy zakupie kamery PTZ 4K AW-UE100KEJ8 lub AW-UE100WEJ8!

Jak to działa:

Dokonaj kwalifikującego się zakupu między 1 stycznia 2023 r. a 31 marca 2023 r. włącznie u dowolnego z naszych partnerów, u którego natychmiastowo uzyskasz zniżkę na produkt w wysokości 4,700.00 PLN (na modele AW-UE100KEJ8/WEJ8).

Klienci powinni skontaktować się z lokalnym dealerem w celu uzyskania informacji i dostępności.

Aby uzyskać pełną listę dealerów, kliknij tutaj.

*(bez podatku VAT lub lokalnego podatku od sprzedaży)

 

Warunki uczestnictwa w "AW-UE100 Price Discount Promotion" dla profesjonalnych użytkowników końcowych.

1. Organizator

"AW-UE100 Price Discount Promotion" ("Promocja") jest promowana przez Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy ("Organizator"). (Numer rejestracyjny HRB 32599, Amtsgericht Wiesbaden/sąd rejonowy, Wiesbaden, Niemcy.)

 

2. Okres promocji

Okres promocji: od 1 stycznia 2023r. włącznie do 31 marca 2023 r.

 

3. Warunki uczestnictwa

3.1 Kup AW-UE100KEJ8 lub AW-UE100WEJ8 ("Produkt objęty promocją") od któregokolwiek z naszych partnerów uczestniczących w promocji, u którego natychmiastowo uzyskasz zniżkę na produkt w wysokości 4,700.00 PLN (bez podatku VAT lub lokalnego podatku od sprzedaży).

3.2 Promocja dotyczy profesjonalnych użytkowników końcowych (" Uczestnicy"), których siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Danii, Estonii, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii, Cyprze, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii Północnej, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowo, Czarnogóra, Republika Czeska, Słowacja, Polska, Rumunia, Islandia, Liechtenstein, Monako, Andora, Grecja, Finlandia i Bułgaria ("Kraje Uczestniczące"). Kupujący muszą mieć ukończone 18 lat.

3.3 Aby zakwalifikować się do udziału w Promocji, Uczestnicy muszą zakupić nowe i oryginalne produkty (tj. nieużywane, nieodnowiane, nieimportowane spoza Krajów uczestniczących w promocji lub niebędące podrobionymi lub w jakikolwiek sposób naruszającymi prawa własności intelektualnej grupy Firm Organizatora) objęte promocją od uczestniczącego partnera Panasonic, odsprzedawcy lub dealera, który został dostarczony przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Listę uczestniczących partnerów, dealerów i sprzedawców można znaleźć na stronie https://business.panasonic.co.uk/professional-camera/where-to/buy. Roszczenia dotyczące Produktów objętych promocją zakupionych przed lub po Okresie promocji zostaną uznane za nieważne.

3.4 W niniejszej Promocji nie mogą uczestniczyć partnerzy, sprzedawcy i dealerzy Organizatora.

3.5 Aby zakwalifikować się do udziału w niniejszej Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na to, aby jego partner, dealer lub sprzedawca, w którym Uczestnik kupił kwalifikujący się produkt, przekazał kopię swojej faktury lub dowolnego dokumentu potwierdzającego Organizatorowi zakup pocztą elektroniczną do odpowiedniej osoby kontaktowej Panasonic.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wykluczenia Uczestników z Promocji oraz wstrzymania i odebrania obniżki cenowej z ważnej przyczyny, jeżeli:
a) Uczestnik naruszy obowiązujące prawo lub niniejszy Regulamin.
b) Uczestnik poda nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w związku z udziałem w Promocji.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji słuszności wszelkich roszczeń w celu zabezpieczenia się przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się roszczeniami, w tym między innymi do wymagania od Uczestnika udowodnienia, że nie zwrócił Produktu objętego promocją w terminie 28 dni od daty zakupu. Roszczenia dotyczące zwróconych Produktów objętych promocją, roszczenia w złej wierze lub fałszywe zostaną unieważnione.

3.8 Organizator ma prawo zlecić agencji lub wykonawcy przeprowadzenie całości lub części procesu Promocji w jego imieniu.

 

4. Proces reklamacji

4.1 Partner, dealer lub sprzedawca udzieli Uczestnikowi obniżki cenowej w tym samym czasie, gdy Uczestnik zakupi Produkty objęte promocją. Wnioski o rabat cenowy złożone faksem, telefonicznie, e-mailem lub pocztą nie będą akceptowane.

 

5. Podatki i opłaty społeczne

5.1 Udzielenie obniżki cenowej może być traktowane jako dochód podlegający opodatkowaniu (podatek bezpośredni lub inny) i może być uznane za bezpośrednią rekompensatę dla celów opodatkowania, ubezpieczenia społecznego lub składek na ubezpieczenie społeczne (lub równoważnych podatków lub obciążeń społecznych mających zastosowanie zgodnie z prawem lokalnym).

5.2 Uczestnicy i/lub ich pracownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki, ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty społeczne lub inne podatki (bezpośrednie, pośrednie lub inne), które mogą zostać poniesione w wyniku otrzymania obniżki cenowej w ramach Promocji.

 

6. Prywatność i ochrona danych

Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystywane przez Organizatora, jego partnerów, dealerów i sprzedawców, a także wykonawców Organizatora wyłącznie do celów niniejszej Promocji i będą przetwarzane zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Organizatora: http://www.panasonic.com/uk/privacy-policy.html

 

7. Warunki ogólne

7.1 Obniżka cenowa jest niewymienialna, niezbywalna, bezzwrotna i nie będzie oferowany żaden ekwiwalent gotówkowy ani alternatywa produktu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszych Warunków i zasad w dowolnym momencie według własnego uznania oraz do zakończenia, zawieszenia, poprawienia, zmodyfikowania, odwołania lub anulowania Promocji, w całości lub w części, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

7.3 Niniejsza Promocja nie łączy się z żadną inną ofertą lub promocją.

7.4 Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin.

7.5 Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu. Sądy w Hamburgu w Niemczech mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Promocji.

7.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odpowiada ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia.