Projekcja laserowa ułatwia naukę na Uniwersytecie w Tilburgu

Scroll down

Product(s) supplied: PT-RZ21K PT-RZ970 PT-RZ770

Wyzwanie

Opracowanie niedrogiego sposobu wdrożenia na uczelni wyższej projekcji sprzyjającej osiąganiu lepszych wyników w nauce

Rozwiązanie

Zainstalowanie projektorów Panasonic na terenie całego uniwersytetu w celu zapewnienia wysokiej jakości projekcji wykładów z myślą o zwiększeniu wydajności nauki i obniżeniu kosztów ponoszonych przez uczelnię

"Udoskonalone projektory używane teraz na uczelni zapewniają lepsze wrażenia wizualne, przynoszą korzyści finansowe w postaci oszczędności na czynnościach konserwacyjnych, a także pomagają chronić środowisko, ponieważ są lepiej przystosowane do użytku w aulach wykładowych z naturalnym oświetleniem"

Projekcja laserowa pozwoliła Uniwersytetowi wTilburgu zabłysnąć
Uniwersytet wTilburgu planuje poszerzyć działalność przez umocnienie swojej pozycji jako wybitej placówki specjalizującej się wnauczaniu nauk ścisłych. Bardzo pomaga wtym technika audiowizualna. Inwestycja wprojektory laserowe przekłada się na wyższą wydajność nauczania izmniejszenie kosztów. Już teraz projektory laserowe Panasonic są dla Uniwersytetu wTilburgu niezastąpione. Wnowym budynku CUBE zainstalowano cztery projektoryPT-RZ21K, 12modeli PT-RZ770 isześć modeliPT-RZ970. Nauczyciele iwykładowcy korzystają teraz wyłącznie ztych urządzeń. Jednocześnie następuje stopniowa wymiana starszych projektorów lampowych wbudynkach kampusu. Każda ze 120sal zostanie wyposażona wprojektory laserowe Panasonic — do tej pory zainstalowano już 36modeliPT-RZ570 icztery modelePT-RZ970.

Modernizacja owartości dodanej
Przeprowadzana modernizacja nie ogranicza się wyłącznie do wymiany urządzeń, jak planowano na początku. Gdy uczelnia lepiej zrozumiała potencjał nowej technologii audiowizualnej, wartość dodana stała się oczywista. Udoskonalone projektory używane teraz na uczelni zapewniają lepsze wrażenia wizualne, przynoszą korzyści finansowe wpostaci oszczędności na czynnościach konserwacyjnych, atakże pomagają chronić środowisko, ponieważ są lepiej przystosowane do użytku waulach wykładowych znaturalnym oświetleniem. Ponadto umożliwiają innowacyjne podejście do edukacji dzięki połączeniu nowej techniki audiowizualnej ztechnologią teleinformatyczną. Takie podejście pozwala na stosowanie bardziej zaawansowanych metod prezentacji materiału edukacyjnego.

Kluczowy czynnik
Prowadzenie na Uniwersytecie wTilburgu zajęć bez wykorzystania techniki audiowizualnej wydaje się teraz zupełnie nie do pomyślenia. Tak naprawdę, okazała się ona kluczowa do realizacji celów strategicznych. Przede wszystkim pomaga prezentować materiał wbardziej atrakcyjny sposób. Dzięki projektorom laserowym wideo, infografiki iobrazy nie służą jedynie jako ilustracje, ale stały się na uczelni codzienną normą. Obrazy tworzą kontekst, dzięki któremu wiedza zyskuje wartość większą niż czysto informacyjna. Za pomocą materiałów graficznych wykładowcy inauczyciele mogą nie tylko przekazywać informacje, lecz także inspirować.

Wyższa jakość obrazu
Jakość obrazu generowanego przez projektory laserowe jest lepsza niż wprzypadku innych projektorów. Poza tym rzucane obrazy są nie tylko ostrzejsze ilepiej widoczne wdużych pomieszczeniach, ale możliwe jest również połączenie obrazów zróżnych źródeł wramach projekcji wieloekranowej. Informacje można przekazywać wbardziej różnorodny, elastyczny iatrakcyjny sposób. Maleje przepaść między wyobraźnią arzeczywistością.

Większe zadowolenie
Środowisko edukacyjne rozwija się waulach, wktórych studenci czują się bardziej zaangażowani wwykład. Informacje, wyobraźnia iinspiracja przekładają się na rzeczywiste zrozumienie — raczej nieosiągalne przy edukacji bezpośredniej. Studenci są dzięki temu bardziej zadowoleni — wtej kwestii Uniwersytet wTilburgu zdecydowanie przoduje izamierza utrzymać pozycję lidera. Trzeci rok zrzędu uczelnia uzyskała najwyższy poziom zadowolenia studentów wśród wszystkich holenderskich uniwersytetów. Wzałożeniu wynik ten ma się przełożyć na większy wskaźnik zwrotu, np. więcej tytułów naukowych iwięcej studentów.

Korzyści ekonomiczne
Ten innowacyjny dodatek pozytywnie wpływa nabudżet uniwersytetu. Nowe projektory mają pięć zalet natury ekonomicznej. Po pierwsze, niemal nie wymagają konserwacji, co oznacza natychmiastową oszczędność na usługach technicznych. Druga zaleta to większa dostępność auli wykładowych. Praktycznie nigdy nie są one zamknięte zpowodu prac konserwacyjnych. To ogromna zmiana. Wprzeszłości aule często były niedostępne wskutek konieczności wymiany lamp lub innych części wprojektorach. Problemy logistyczne to obecnie sytuacje wyjątkowe, a plan zajęć rzadko kiedy trzeba zmieniać. Trzecią korzyścią ekonomiczną jest dłuższy czas rzeczywistego nauczania podczas wykładu. Od włączenia urządzenia do jego pełnej gotowości upływa tylko sześć sekund. Wprzypadku innych projektorów może to trwać nawet kwadrans. Projektory laserowe zwiększają również uniwersalność budynków. Obraz jest ostry, więc informacje są łatwo widoczne nawet wbardzo dużym pomieszczeniu. Większe sale są wielofunkcyjne, ponieważ można je podzielić na kilka mniejszych pomieszczań. Piątązaletą jest niezawodność projektorów laserowych. Brakawarii gwarantuje ciągłą dostępność. Korzyść ta przybiera na wartości wmiarę rozszerzania roli techniki audiowizualnej na uczelni.

Nowe wymagania edukacyjne
Przedstawione zalety nie stanowiły jednak najważniejszych argumentów za przejściem na projektory laserowe. Popyt na innowacyjną technikę AV ma źródło wnowych wymaganiach edukacyjnych. Sale muszą mieć dostęp do światła dziennego. Trudno to zapewnić wprzypadku tradycyjnych projektorów, którenajlepiej działają wzaciemnionych pomieszczeniach. Nie dziwi zatem wybór projektorów laserowych Panasonic, których bez problemu można używać wpomieszczeniach oświetlonych naturalnie. Uczelnia zdała sobie sprawę, że technika AV nie pełni już funkcji wyłącznie wspomagającej. Nowe pokolenia studentów postrzegają obraz jako nośnik danych tak samo ważny jak tekst. Technikę AV trzeba zatem dostosować do rosnącego popytu na edukację wizualną.

Znaczenie urządzeń przyjaznych użytkownikom
Technologiczna iedukacyjna modernizacja infrastruktury audiowizualnej niosła ze sobą ryzyko. Nauczyciele musieli być wstanie obsłużyć nowoczesną technikę. Ta grupa uczy się obsługi nowych technologii stosunkowo powoli. Dział ds. technologii audiowizualnych postanowił więc najpierw przetestować dziesięć projektorów laserowych Panasonic. Uniwersytet stosuje politykę jednej marki, co oznacza, że jeden dostawca obsługuje każdy wydział. Przed zmianą dostawcy technologii audiowizualnej trzeba więc było wyraźnie wykazać zalety projektorów laserowych Panasonic.

Europejski lider
Wfazie testowej bez trudu dostrzeżono zalety projektorów laserowych. Obecnie uniwersytet operuje wśrodowisku edukacyjnym opartym na technice audiowizualnej, które inspiruje nie tylko studentów, ale też wykładowców inauczycieli.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file